Infrea visar förbättrat resultat och fin tillväxt under fjärde kvartalet

Infrea publicerade idag Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020. Utvecklingen under det fjärde kvartalet har varit god och nettoomsättning uppgick till 293,0 Mkr – en ökning med 23 procent.

En väsentlig händelse efter kvartalets slut är förvärvet av Göteborgs-baserade bolaget Duo Holding AB som är verksamma inom framför allt asfalt och gjutasfalt. Bolaget ingår i Infreas räkenskaper från den 5 januari 2021, i affärsområdet Mark & Anläggning. Förvärvet beräknas tillföra Infrea en årlig omsättning om ca 100 Mkr. Köpeskillingen uppgår preliminärt till 34,5 Mkr. Läs mer om förvärvet av Duo Asfalt.

– Vi har fortsatt vår fina utveckling under 2020 med ett bra fjärde kvartal, där nettoomsättningen ökade med 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Av omsättningstillväxten under fjärde kvartalet var drygt 18 procentenheter organisk och drygt 4 procentenheter kom från förvärv. För helåret innebar detta att vi uppnådde en nettoomsättning på 905,0 Mkr (611,7), en total tillväxt på 48 procent. Förvärv stod för knappt 40 procentenheter medan drygt 8 procentenheter var organisk tillväxt, där vår asfaltverksamhet stod för merparten av årets organiska tillväxt, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef.

Läs hela Tony Anderssons VD-ord från Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020.

Fjärde kvartalet i korthet

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 293,0 Mkr (238,7), en ökning med 23 procent. Förvärvad tillväxt stod för 4 procentenheter av ökningen.
  • EBITA för koncernen uppgick till 33,2 Mkr (9,0), förvärv stod för 4,6 Mkr av förbättringen.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 46,6 Mkr (-3,2) för perioden.
  • Periodens resultat uppgick till 37,8 Mkr (4,5) för perioden.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,25 kr (0,2)1) för perioden.

Läs hela Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020.