Vårt arbete för hållbar infrastruktur

Hem Om Infrea Hållbarhet

Vad är hållbarhet för Infrea?

Infreas hållbarhetsarbete är baserat på nyckelfrågorna, ”vad är väsentligt för Infrea och vad kan bolaget påverka”? Fokus för Infreas hållbarhetsarbete bör vara på de områden där bolaget har störst påverkan och därmed störst möjlighet att på sikt bidra till en positiv utveckling. Efter en uppdaterad riskanalys under 2022 har tre huvudområden identifierats där Infrea vill fortsätta utveckla hållbarhetsarbetet: Människa/Personal, Miljö och Affärsetiskt agerande.

Människa/personal

Som tjänstebolag inom infrastruktur är koncernens främsta tillgång medarbetarna. Utan personalen kan inga leveranser genomföras. Varje anställd inom Infrea bidrar genom sina insatser till utvecklingen av koncernen och till att Infrea får samhällen att fungera bättre. Med ett betydande antal anställda inom koncernen har Infrea ett stort ansvar för att säkerställa att dotterbolagen agerar som trygga och säkra arbetsgivare. Infrea vill ha långsiktigt goda relationer med medarbetarna och kunna erbjuda trygga anställningar, en säker och väl fungerande arbetsmiljö samt kontinuerlig kompetensutveckling.

Affärsetiskt agerande

För att Infrea ska kunna växa och skapa långsiktigt värde för aktieägare, samhälle och dotterbolag är vårt rykte av yttersta vikt och ett affärsetiskt agerande innebär att säkerställa ett företags långsiktiga överlevnad på marknaden. Genom att leverera tjänster inom samhällsbyggnad får Infrea samhällen att fungera och utvecklas på hållbart sätt och framgångsrikt vis till platser där människor trivs och vill vara. För att uppnå detta måste koncernen agera utifrån en etisk kompass gentemot våra intressenter och omvärld. Infrea utbildar medarbetare i policys och regler samt Infreas Uppförandekod som innehåller principer och de förväntningar vi har på vår personal, leverantörer och samarbetspartners. Under 2022 har en visselblåsarstruktur och rapporteringsverktyg implementerats i samarbete med en extern och oberoende aktör. Överträdelser kan rapporteras av såväl interna som externa personer. Sedan införandet av funktionen är inget ärende rapporterat. Svarstid vid visselblåsarärende ska understiga tre veckor.

Miljö

Som industrigrupp med verksamhet inom mark- och anläggningsarbete samt vatten- och avloppområdet har Infrea genom dotterbolagen en betydande påverkan på miljön, där vårt främsta fokus och påverkan ligger inom material- och avfallshantering. Miljöarbetet styrs och genomförs på lokal nivå i varje dotterbolag. För att bidra till en gemensam lägstanivå på miljöområdet har Infrea etablerat tre gemensamma nyckeltal för att möjliggöra styrning och uppföljning inom området. Därtill gäller de principer som fastställts i Infreas Miljöpolicy och Infreas Uppförandekod vilka gäller samtliga koncernbolag och anställda. Dessa principer anger att samtliga bolag ska arbeta med miljöfrågor och göra val som bidrar till en ekonomiskt försvarbar och hållbar utveckling av samhället. Alla dotterbolag ska ha ett eget ledningssystem där miljö ingår. I uppdrag ska Infreas bolag alltid överväga material som är energisnåla, återvinningsbara och miljövänliga. Anläggningar bör utformas med hänsyn tagen till kretsloppsprincipen och vad som är genomförbart utifrån tekniska, ekonomiska och ekologiska ramar. Koncernbolagen är vana vid strikta krav på miljö och säkerhet där försiktighetsprincipen och minimering av miljörisker är en självklar del av verksamheten. Flera av Infreas dotterbolag omfattas av tillstånds- och anmälningsplikt enligt Miljöbalken eller annan lagstiftning. Samtliga innehar enligt styrelsens bedömning nödvändiga tillstånd och licenser och utför sin verksamhet i enlighet med gällande miljölagstiftning.

Vill du läsa mer om våra tre huvudområden och hållbarhetsarbete?

Här hittar du vår senaste Hållbarhetsrapport.

Infrea Hållbarhetsrapport 2022

Här kan du läsa och ladda hem Infrea Hållbarhetsrapport 2022, vår andra rapport. Där redogör vi för vår hållbarhetsambition för koncernen avseende:

  • Vårt förhållningssätt till hållbarhet,
  • Affärsstrategi och verksamhetsmodell,
  • Hållbarhetspolicy,
  • Väsentliga risker kopplade till företagets verksamhet inklusive, när det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt får negativa konsekvenser,
  • Affärsetiska principer och uppförandekod.

Vill du se alla Infreas finansiella rapporter?