Delårsrapport Q4 samt Bokslutskommuniké 2018 publicerat

Idag 20 februari kl 08.30 publicerade Infrea AB (publ) Delårsrapport Q4 och Bokslutskommuniké 2018. VD Tony Andersson noterar med glädje att Infrea gått i mål med sitt första år som noterat bolag och att avslutet blev starkt.

− Infrea avslutade året med sitt starkaste kvartal och levererade ett EBITDA resultat för fjärde kvartalet om 24 Mkr. Om vi därtill lägger förvärvet av Tälje Mark – som vi tillträdde vid årsskiftet – ser jag positivt på 2019 och vår fortsatta tillväxt. Detta trots att vi alla kan ta del av mediernas rapporter om svängningar på marknaden, framförallt inom bostadssektorn. Infrea har väldigt liten exponering mot bostadssektorn och framförallt mot nyproduktion. Därmed verkar marknadsutsikten vara fortsatt stabil för Infrea även under kommande år.

Direkt till Delårsrapport Q4 samt Bokslutskommuniké 2018 i helhet

Ladda ner Infrea Q4 Bokslutskommuniké 2018 som PDF.

Eller läs hela pressreleasen här.

Infrea Delårsrapport Q4 och Bokslutskommuniké 2018 i korthet

Q4 2018

 • Koncernens omsättning uppgick till 224,6 Mkr (jmf siffror saknas då koncernen bildades 2017-12-31)
 • EBITDA för koncernen uppgick till 23,9 Mkr (-)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 22,9 Mkr (-)
 • Resultat per aktie 0,53 kr (3,05)
 • Affärsområden:
  • Inom Vatten & Avlopp har ny VD rekryterats för att fortsätta att växla upp affärsområdets lönsamhet och höja effektiviteten i verksamheten
  • Mark & Anläggning avslutade året med hög beläggning
  • Affärsområdet Brandskydd har en fortsatt god tillväxt och starkt orderläge

Helår 2018

 • Infreas aktie noterades på Nasdaq First North 20 april 2018
 • Koncernens omsättning uppgick till 696,8 Mkr (-)
 • EBITDA för koncernen uppgick till 57,3 Mkr (-)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 31,9 Mkr (-)
 • Resultat per aktie 0,06 kr (3,05)
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 (0 kr)
Koncernens resultatöversikt kvartalsvis 2018
Q1 Q2*)Q3Q4
Omsättning, Mkr109,2197,6165,5224,6
EBITDA marginal, %-1,8%10,1%9,3%10,7%
Rörelsemarginal, %-7,6%4,1%5,5%10,2%
Vinst per aktie, kr-0,69-0,130,300,53

*) Omklassificering till eget kapital har skett av transaktionskostnader om 2,3 Mkr relaterade till emissionen som i tidigare redovisats i resultaträkningen

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Strategisk översyn av Infreas innehav i affärsområdet Brandskydd
 • BST Brandskyddsteamet AB förvärvar Swe Sprinkler AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tony Andersson, VD, tel 08-401 01 81, tony.andersson@infrea.se
Lars Solin, CFO, tel 08-401 01 82, lars.solin@infrea.se

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, for offentliggörande den 20 februari 2019 kl 08.30 CET.

Denna information även i vår Investerarsektion med all finansiella information.