Snart extra Bolagsstämma i Infrea

Igår meddelade vi marknaden att aktieägarna i Infrea AB kallas till extra bolagsstämma måndagen den 17 februari 2020 klockan 10.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm. Detta mot bakgrund av att aktieägare representerande mer än 10 procent av aktierna i bolaget har begärt en extra bolagsstämma för att behandla fråga om val av styrelseledamot.

Aktieägare som önskar delta i Bolagsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 februari 2020, och
  • anmäla sig skriftligen till bolaget senast tisdagen den 11 februari 2020 på adress Infrea AB; Skeppsbron 36; 111 30 Stockholm eller per e-post till info@infrea.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Läs mer i vårt pressmeddelande.