Infrea stänger andra kvartalet med stark orderingång samt ytterligare ett förvärv

Infreas utveckling håller i sig och kvartalet har varit bra, både med avseende på omsättning och resultat samt med flera fina vunna projekt.

Dotterbolagen i Infrea har en bra orderbok och står fortsatt väl rustade för resten av året.

– I början på kvartalet tillträddes aktierna i BRAMARK Entreprenad i Göteborg AB med en estimerad årlig omsättning om ca 30 Mkr.

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea.

En väsentlig händelse som tog plats efter kvartalets utgång, den 9 juli, är då Infrea tecknade avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Mikaels Grävtjänst i Sanderäng AB. Läs mer om händelsen här.

Andra kvartalet i korthet

  • Koncernens nettoomsättning uppgår till 257,7 Mkr (166,3) vilket är en ökning med 55 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Förvärvad tillväxt står för 53 procent av ökningen.
  • EBITA för koncernen uppgår till 20,6 Mkr (9,3) drivet av förvärvade bolag med 4 Mkr och med 7 Mkr från den organiska strukturen.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 12,3 kr (10,2).
  • Periodens resultat uppgår till 13,9 kr (13,7).
  • Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter uppgår till 0,84 kr (0,67).
  • Den 3 april tillträddes förvärvet BRAMARK Entreprenad i Göteborg AB som ingår i affärsområdet Mark & Anläggning.
  • På årsstämman den 14 maj fastställdes styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2019 till 10 öre per aktie. Utdelningen har betalats ut till aktieägarna under kvartalet och uppgår till 1,7 Mkr.

Läs hela Delårsrapport Q2 2020 här eller ta del av Pressmeddelandet från den 2020-08-14.