VD-ord: Från delårsrapport jan-mars 2021

– Ett första kvartal med ökad omsättning och kända säsongsmönster.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 170 Mkr (134), vilket motsvarade en tillväxt om 27 procent varav 1 procentenhet var organisk. Den organiska tillväxten utgjorde ett netto av god tillväxt inom affärsområdet Mark & Anläggning och en svagare utveckling än förväntat inom Vatten & Avlopp. Vatten & Avlopp tappade omsättning med -13 Mkr under det första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, men vi började se en återhämtning i slutet av kvartalet. Nedgången i vår vatten- och avloppsverksamhet syntes främst genom färre antal orders och då de mindre orders. Efterfrågan är snarare skjuten på och vi väntar återkomst av beställningar i aktuella- och kommande perioder.

EBITA för första kvartalet uppgick till -30 Mkr (-22). Resultatet speglar de säsongssvängningar mellan kvartalen som normalt följer med vår verksamhet, då den bedrivs utomhus och därmed påverkas direkt av klimatet. Första kvartalet påverkades utöver den svaga inledningen på året i affärsområdet Vatten & Avlopp också av expanderade verksamheter inom Mark & Anläggning i ett kvartal som är relativt stillastående.

Vårt senaste förvärv Duo Asfalt tillträddes i början av kvartalet vilket medför att Infrea-gruppens kunderbjudande breddas och vi kan nu med egna verksamheter samlas bakom fler gemensamma offerter till kunder. Genom Duo Asfalts expertkunskap kan vi leverera allt från tätskikt till färdig yta vid exempelvis renovering av vägbroar, garage eller läckande innergårdar i bostadsområden. Jag kallar det Infrea Plus när våra bolag samarbetar i större projekt, en spännande utveckling som jag ser fram emot att följa och som skapar möjligheter för hela koncernen.

Läget med pandemin Covid-19 och hur marknadsutsikterna ser ut i dess spår är fortfarande svårbedömda. Korttidsfrånvaron i exempelvis affärsområdet Vatten & Avlopp har legat på cirka 8 procent under perioden. Detta är några procent mer än vanligt, men ändå inte en alarmerande ökning. Vi kan heller inte dra några tydliga slutsatser kring hur våra kunder har påverkats av pandemin, men vi ser att tillgången på projekt och tillgängligheten till beslutsfattare varierar lokalt. Orderstocken är samtidigt fortsatt god och fortsätter att växa.

Vi bedömer också att tillgången på mindre och medelstora bolag, med intressen för de möjligheter som följer av att ingå i ett större sammanhang som Infrea-koncernen, är fortsatt goda. Därmed finns även fortsatta möjligheter för oss att hitta passande fina förvärv framöver. Detta samt bland annat vår växande orderstock gör att ser jag positivt på Infreas utveckling.

Tony Andersson
VD och Koncernchef
Infrea