VD-ord: Från delårsrapport jan-mars 2020

– Vi har en bra grund för resten av 2020

Under rådande omständigheter i världen känns det självklart att inleda mitt VD-ord med pandemin COVID-19. Den påverkar oss alla och logiskt sett borde också alla bolag påverkas direkt eller indirekt, men ännu är marknadsläget i stort stabilt för Infreas dotterbolag. Bland medarbetarna märker vi av något högre sjukskrivningar samt vård av barn, men i ringa omfattning. Det är dock ännu för tidigt att säga mer om hur det kommer att se ut framöver.

Första kvartalet för Infrea innehåller annars en mängd stärkande händelser, vilka vi tidigare kommunicerat om. Sett till omsättning visade mars månad en god utveckling och de lågsäsongsmånader vi alltid känner av i vår nisch börjar klinga av. Omsättningsökningen under första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år är till största delen driven av de bolagsförvärv vi genomfört under 2019, och uppgår till 68 procent.

När det gäller våra affärsområden har omsättningen i Mark & Anläggning mer än dubblerats jämfört med motsvarande period föregående år där förvärv står för huvuddelen, men vi ser också en, för kvartalet, positiv organisk tillväxt. De fina affärer vi landade under 2019 kommer nu till sin rätt och börjar bidra – förvärven av Anläggningsgruppen i Skaraborg, Mark & VA i Göteborg samt Siljan Schakt i Dalarna.

Inom Vatten & Avlopp fortsätter vårt effektiviseringsarbete. Omsättningen på området minskade med 6,1 Mkr under första kvartalet jämfört med föregående år. Vi har kalkylerat med en minskad omsättning på grund av det stora omställningsarbete som pågår. Under kvartalet togs en strukturkostnad om 0,6 Mkr inom segmentet. Rensat för strukturkostnaden levererar segmentet ett något bättre rörelseresultat, 0,3 Mkr (0,1) justerat, trots den lägre omsättningen. Där-för ser vi att de gjorda besparingarna och strukturarbetet varit rätt. Nu kan vi fokusera på en ökad försäljning och vi har även förstärkt affärsområdet med en ny marknadschef som tillträdde under februari.

Totalt uppvisar koncernen ett EBITDA för första kvartalet om -9,6 Mkr (-5,3). Asfaltsgruppen har öppnat en ny region i Stockholm och kvartalet har belastats med uppstartskostnader i samband med detta om 3 Mkr. Vi ser samtidigt flera avtal komma på plats mycket tack vare denna etablering, som i kombination med vårt nya asfaltverk i Vagnhärad kommer göra oss till en kraft att räkna med i Stockholm inom mark- och anläggningsarbeten.

Nu tar vi och kavlar upp ärmarna ännu ett slag och fortsätter att leverera för att få våra samhällen att fungera. Vi ska göra vad vi kan för att bidra med en funge-rande infrastruktur även under COVID-19 och vi följer självklart alla rekommen-dationer från våra myndigheter. Det vi vet är att vårt samhälle kommer att fortätta växa även efter denna kris. I skiftet mellan kvartal 1 och 2 förvärvade vi Göteborgsbaserade bolaget BRAMARK Entreprenad i Göteborg AB till 100 procent, som kommer slås samman med vårt bolag Mark & VA i Göteborg AB. Vi kommer att bli stark aktör på den marknaden genom det nya BRAMARK & VA, vilket känns riktigt bra och strategiskt rätt. Jag känner stor tilltro till att vi står starka. Vi har en stark balansräkning för vidare förvärv och våra dotterbolag har fyllda orderböcker – våra tjänster behövs oavsett konjunktur och vår nisch är långsiktigt stabil.

Tony Andersson
VD och Koncernchef
Infrea