VD-ord: Från delårsrapport jan-juni 2020

– Infrea stänger andra kvartalet med en jämn, stark orderingång samt ytterligare ett förvärv

Det är med glädje jag kan konstatera att omsättningen ökade med 55 procent i kvartalet till 257,7 Mkr (166,3) och att vi ackumulerat omsätter 391,9 Mkr (245,9), dvs en ökning med 59 procent för första halvåret i år. Kvartalet har varit speciellt med pandemin Covid-19 som påverkar samhällen över hela världen. Vi har ännu inte sett slutet och vi vet inte hur vi kommer att påverkas framöver. Men Infrea har klarat sig bra hittills. Den ekonomiska utvecklingen i kvartatalet har varit bra, både med avseende på utveckling av omsättning och resultat samt med flera fina vunna projekt inom affärsområdet Mark & Anläggning.   Vi har en bra orderbok och står fortsatt väl rustade för resten av året.

I början på kvartalet tillträddes aktierna i BRAMARK Entreprenad i Göteborg AB med en estimerad årlig omsättning om ca 30 Mkr och efter kvartalets utgång kunde vi välkomna vårt senaste förvärv Mikaels Grävtjänst till Infrea-koncernen. Men sin etablering i Uddevalla kompletterar förvärvet koncernens geografiska närvaro längs västkusten på ett väldigt bra sätt. Mikaels Grävtjänst har en stor specialiserad maskinpark för mark- och anläggningsentreprenader och är ett fantastisk fint bolag. Jag ser fram emot att få möjligheten att bidra till bolagets framtida utveckling när vi tillträder aktierna under senare delen av tredje kvartalet.

Asfaltsgruppens etablering av sin filial i Stockholm har bidragit till deras starka tillväxt i kvartalet. Bolagsgruppen ökar sin omsättning med 24 Mkr jämfört med samma period föregående år, där den nya etableringen står för 80 procent av tillväxten.  Vår investering i ett nytt asfaltverk i Vagnhärad kommer att komma väl till pass för Asfaltsgruppens fortsatta expansion och för ökad tillväxt inom affärsområdet Mark & Anläggning. Det nya verket kommer vara i produktion under tredje kvartalet och finansieras via leasing. Verket är under uppbyggnad, men leasingavtalet börjar först löpa när verket är färdigställt och har inte belastat Infreas balansräkning per den sista juni, då det inte skett någon transaktion mellan Infrea och finansiären ännu.

Jag vill också passa på att berömma Cleanpipe-gruppen som nu börjar leverera positiva resultat efter det tuffa kostnads- och effektiviseringsarbete som skedde under fjolåret. EBITA för andra kvartalet uppgår till 1,2 Mkr (-3,9).  Cleanpipe-gruppen levererar ett positivt resultat trots att året inletts med en lägre omsättningstakt, med en omsättning under andra kvartalet om 46,8 Mkr jämfört med 53,4 Mkr förra året. Den minskade omsättningen är helt enligt förväntan och ett resultat av avslutade olönsamma projekt. I år är fokus att återigen ta marknadsandelar men med en effektivare organisation. Arbetet pågår för fullt och jag är spänd på att fortsatt följa Cleanpipe-gruppens utveckling resten av året.

Det känns tryggt att vi trots det senaste halvårets förändrade världsläge alltjämt märker att infrastrukturmarknaden är god och hälsosam. Vi ser idag ingen tendens till någon större avmattning på efterfrågan av våra tjänster och våra dotterbolags orderböcker är välfyllda för resten av året. Vi fortsätter att söka efter fler förvärv och att arbeta med Infrea-koncernens utveckling och jag ser fram emot vårt fortsatta arbete kommande kvartal.

Tony Andersson
VD och Koncernchef
Infrea