VD-ord: Från bokslutskommuniké 2019

– Många höjdpunkter lyser upp Infreas 2019

Att summera och fylla säcken med allt vi har åstadkommit i Infrea det här året – innan vi knyter ihop den – känns väldigt roligt. År 2019 har varit vårt kanske mest händelserika år hittills. Vi har vänt från -9 Mkr i rörelseresultat för helåret 2018 till +8 Mkr i rörelseresultat för helåret 2019. Utöver ett positivt rörelseresultat tillkommer också ett fint resultat från den avyttrade Brandskyddsverksamheten om 129 Mkr, där ca 50 Mkr tillfaller Infrea.

Mycket har handlat om att samla, fokusera och strukturera Infrea. Vi har en tydlig och uttalad decentraliserad organisationsmodell där det finansiella och operationella ansvaret ligger på respektive dotterbolags VD. Men alla måste och ska dra åt samma håll, arbeta med samma begreppsmodell och ingå i samma system.

Vi har avyttrat hela affärsområdet Brandskydd som ett led i strategin att fokusera på nischen infrastruktur och för att frigöra kapital till nya förvärv, något vi även lyckats med. De bolag som förvärvats under året är Anläggningsgruppen i Skaraborg, Mark & VA i Göteborg, Siljan Schakt Entreprenad i Dalarna samt resterande 30 procent i Tälje Mark i Södertälje samt de sista 23,8 procent i Asfaltsgruppen.

Nu har vi helägda dotterbolag vilket ger oss full tillgång till kassaflödena under 2020, vilket vi inte haft under 2019. Förvärven samt utköp av minoriteten i Asfaltsgruppen skedde dock under sista kvartalet vilket medför att vi inte ser fulla resultateffekter ännu, vår årstakt är väsentligt högre än vad siffrorna för 2019 visar.

Våra nya förvärv har utökat och förstärkt Infreas lokala närvaro då de angränsar till eller överlappar både varandras och Infreas befintliga dotterbolags marknader – helt i enlighet med vår förvärvsstrategi.

Arbetet med Cleanpipe har fortsatt intensivt under sista kvartalet. En genomlysning av verksamheten har utförts och olönsamma affärer har avslutats samt att vi har skurit bort årskostnader om ca 14 Mkr. Fjärde kvartalet har med det påverkats negativt med ca 2,5 Mkr i engångskostnader. Vi konstaterar att arbetet med att vända skutan tar både tid och kraft. Men vi tror och hoppas att vi nu har skapat förutsättningar för ett positivt 2020.

Jag vill rikta ett stort tack för året som gått till alla anställda i våra fina dotter- bolag och till bolagens ledning. Tillsammans fortsätter vi att bygga Infrea och att ta hand om landets infrastruktur.

Tony Andersson
VD och Koncernchef
Infrea