VD-ord: Från Bokslutskommuniké 2020

Förbättrat resultat och fin tillväxt

Vi har fortsatt vår fina utveckling under 2020 med ett bra fjärde kvartal, där nettoomsättningen ökade med 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Av omsättningstillväxten under fjärde kvartalet var drygt 18 procentenheter organisk och drygt 4 procentenheter kom från förvärv. För helåret innebar detta att vi uppnådde en nettoomsättning på 905,0 Mkr (611,7), en total tillväxt på 48 procent. Förvärv stod för knappt 40 procentenheter medan drygt 8 procentenheter var organisk tillväxt, där vår asfaltverksamhet stod för merparten av årets organiska tillväxt. Satsningen på ytterligare ett asfaltverk söder om Stockholm i Vagnhärad och genom det, att vi etablerade oss på Stockholmsmarknaden gav därmed ett fint resultat. Vatten & Avlopp hade en negativ tillväxt under kvartalet, vilket var enligt förväntan. Fokus inom affärsområdet har varit förbättrad lönsamhet, genom selektiva affärsbeslut vilket fått effekt på tillväxten. Affärsområdet arbetar fokuserat framåt för att säkerställa en lönsam framtida tillväxt.

Infrea förvärvade under året tre verksamheter motsvarande en sammanlagd årlig förväntad omsättning på ca 165 Mkr, där det senaste förvärvet av Duo Holding ingår i koncernen från och med januari 2021. När vi letar efter nya potentiella förvärv är vår metodik för att analysera dessa viktig och avgörande för att hitta de bolag som passar oss bäst. Vår affärsmodell bygger på en decentraliserad organisationsstruktur. För koncernen innebär det att vi säkerställer en effektiv organisation med beslutsfattande nära kunderna, samt att vi sprider ut eventuella risker över många av varandra oberoende enheter.

Resultatmässigt nådde koncernen en EBITA på 33,2 Mkr (9,0) för fjärde kvartalet vilket är en ordentlig förbättring. Vi är glada över att kunna redovisa vår lönsamhetsutveckling, där båda affärsområdena har utvecklats positivt under kvartal fyra. För helåret innebar detta att vi nådde en EBITA på 45,8 Mkr (9,2) vilket gav en EBITA-marginal på 5 procent (1). Av den positiva EBITA-utvecklingen stod förvärv för 10,3 Mkr. Vidare visade affärsområdet Vatten & Avlopp en positiv utveckling under året och ökade EBITA med knappt 16 Mkr, från -9,1 Mkr 2019 till 6,8 Mkr för året.

Vi är väldigt glada över att kunna visa både en lönsam tillväxt och fin utveckling av vårt kassaflöde både för kvartalet och för helåret. Marknadsläget har varit relativt stabilt inom respektive affärsområde under det gångna året trots situationen med pandemin Covid-19. Vi har dock stor respekt för pandemin och hur den har påverkat människor, organisationer och samhällen, och att det fortfarande råder en stor osäkerhet kring dess påverkan framöver. Vi ser samtidigt att vi har rutiner och arbetssätt som fungerar mycket väl även i detta läge vilket känns tryggt.

Orderböckerna inför 2021 följer tidigare år och efterfrågan på våra tjänster är generellt sett stabil med de svängningar som vi har mellan kvartalen. Dock upplever vi att beslut hos vissa kunder drar ut på tiden, vilket kan förklaras av de begränsningar som samhället har ålagt oss alla. Detta kan komma att påverka vår utveckling så länge restriktionerna håller i sig. I dagsläget är effekterna av Covid-19 på sikt svåra att bedöma, men vi är trygga i förvissningen om att en välfungerande infrastruktur även fortsatt är nödvändig både för att våra samhällen och vår vardag ska fungera.

Vår nisch ger goda förutsättningar för en långsiktigt lönsam tillväxt och vi är väl positionerade för att möta behov inom infrastruktursektorn. Infreas tjänster är samhällsviktiga och vi har ett ansvar att se till att samhället fortsätter att fungera. Med den erfarenhet, kompetens och drivkraft som finns inom koncernen ser vi goda förutsättningar för oss att stärka vår position som en värdeskapande samarbetspartner ytterligare under kommande år.

Jag vill passa på att tacka alla våra medarbetare, våra kunder och våra samarbetsparter för ett lyckosamt år. Det finns många i koncernen som har bidraget till den fina utvecklingen vi haft trots att det varit ett speciellt år.

Tony Andersson
VD och Koncernchef
Infrea