Infreas första kvartal 2021 visar ökad omsättning

Maj närmar sig och det första kvartalet är avslutat. Under kvartalet uppgick Infreas omsättning till 170 Mkr (134), vilket motsvarade en tillväxt om 27 procent varav 1 procentenhet var organisk. I början av 2021 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i bolaget Duo Holding AB.

– Tillskottet Duo Asfalt är en välskött verksamhet med nya intressanta produkter.

Tony Anderssson
VD och Koncernchef på Infrea

Den 22 april 2021 tecknade Infrea även avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Anläggarteamet i Hälsingland AB. Bolaget erbjuder tjänster inom mark- och anläggningsentreprenader och är en komplett markentreprenör med utgångspunkt i Bollnäs. Läs mer om nyheten här.

Första kvartalet 2021 i korthet

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 170,4 Mkr (134,2), en ökning med 27 procent.
  • Förvärvad tillväxt stod för drygt 26 procentenheter av ökningen.
  • EBITA för koncernen uppgick till -30,5 Mkr (-21,7).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 Mkr (14,9) för perioden.
  • Periodens resultat uppgick till -26,1 Mkr (-20,7).
  • Resultat per aktie uppgick till -1,56 kr (-1,17) för perioden.
  • Den 5 januari 2021 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i det Göteborgs-baserade bolaget Duo Holding AB, verksamma inom framför allt asfalt och gjutasfalt.
  • Tomas Bergström ersatte Urban Sturk som styrelsens ordförande den 15 mars.

Läs hela Delårsrapport Q1 2021 här eller ta del av Pressmeddelandet från 2021-04-28

Senaste nytt

Martin Reinholdsson Verkställande direktör och koncernchef, Infrea

VD-ord: Bokslutskommuniké 2023

”Ett tufft år avslutas med positiva tendenser. Nu riktar vi kraften framåt och jobbar för ett bättre 2024.” Fjärde kvartalet innebar en del positiva tongångar i ...

Infreas dotterbolag Jonab erhåller uppdrag att modernisera två stora återvinningscentraler i Skåne till ett värde om ca 50 MSEK

”… lägger grunden för Sveriges infrastruktur” – Så lyder vår slogan som faktiskt ligger mycket nära sanningen. Runt omkring oss finns ett ständigt behov i samhället ...
Martin Reinholdsson

VD-ord: Infrea delårsrapport Q3 2023

”Fortsatt utmanande situation men stora möjligheter till värdeskapande förbättringar” Infrea har, mot bakgrund av en svår marknad, haft ett resultatmässigt svagt tredje kvartal. Höjda kostnads- och ...