Infrea presenterar delårsrapport för första kvartalet 2024

Första kvartalet 2024

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 319,1 Mkr (298,5), en ökning med 6,9 procent. Förvärvad tillväxt utgjorde 6,7 procentenheter och den organiska tillväxten var 0,2 procentenheter.
 • EBITA för koncernen uppgick till -43,5 Mkr (-45,4).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9,1 Mkr (-40,0) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till -38,8 Mkr (-39,5).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,9 kr (-2,0).
 • Den 19 februari beslutade styrelsen om en fullt garanterad företrädesemission som godkändes på extra bolagsstämma den 13 mars. Emissionen tillför Bolaget en likvid om cirka 83 Mkr före emissionskostnader och garanterades av ett antal större ägare utan ersättning för tecknings- eller garantiåtaganden.
 • I mars erhöll Scandinavian Roadconstruction uppdrag av Trafikverket att förstärka väg 57 mellan Gnesta och Järna. Projektet pågår under 30 månader med start i sommar och uppgår till 199 Mkr i utvärderad anbudssumma.

Rullande 12 månader

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 034,8 Mkr (2 014,2 per 31 december 2023), en ökning med 1,0 procent vilket i sin helhet avser förvärvade bolag.
 • EBITA för koncernen uppgick till 14,7 Mkr (12,9), motsvarande en marginal om 0,7 (0,6) procent.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 61,3 Mkr (30,4).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,3 kr (-0,4).

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 10 april erhölls slutligt utfall i företrädesemissionen. Emissionen övertecknades med cirka 30 procent vilket innebär att inga garantiåtaganden togs i anspråk. Antal aktier ökar med 9 994 530 till 30 088 408 stycken. Bolaget har tillförts en likvid om cirka 83 Mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till mellan 1 och 1,5 Mkr. De nya aktierna har registrerats den 19 april.

VD-ord: Ett kvartal i linje med förväntan – vinter med vårtecken

Året har börjat med Infreas och branschens kända säsongsmönster och det negativa EBITA-resultatet är därmed i enlighet med förväntan. Kvartalet medför lägre projektaktivitet och en i princip stillastående asfaltsverksamhet till följd av vinter. Omsättningen uppgick till 319 Mkr och EBITA till -43,5 Mkr vilket är en marginell förbättring mot föregående år.

Ett antal av de åtgärder som nämnts i tidigare rapporter börjar ge resultat där till exempel Siljan Schakt har en väsentligt starkare start på året till följd av fokusering på rätt projekt och en anpassad organisation. Ytterligare positiva nyheter är att Infrea i mars, genom Scandinavian Roadconstruction, erhöll ett projekt på ca 200 Mkr över två år till Trafikverket för att bygga om den cirka 2 mil långa sträckan på väg 57 mellan Gnesta och Järna. I tillägg har flera andra bolag vunnit viktiga projekt under kvartalet av varierande storlek. Utvecklingen är generellt positiv inom Mark & Anläggningssegmentet men enstaka omvärderingar i vissa projekt påverkar negativt. Vi jobbar aktivt med att lära oss av mindre lyckade projekt för att fortsätta att kalibrera verksamheten.

Bolagen med exponering mot bostadsbyggnation har fortsatt en tuff marknad men jag vill samtidigt passa på att ge en eloge för sättet verksamheterna drivs under tuffa förhållanden med god kostnadskontroll. Det sker många konkurser bland bostadsbyggare och alla led i kedjan håller naturligt i pengarna, därav är en nära och tydlig dialog med kunden av yttersta vikt.

Asfaltsproduktionen står i allt väsentligt still under kvartal ett. Under vintern har Asfaltsgruppen passat på att flytta det största verket i Linköping till ny site i Lökebo. Detta förväntas medföra högre effektivitet och säkerhet samt tillgång till bättre material till lägre pris. Från och med april är verksamheten i full gång!

Affärsområde Vatten & Avlopp har trots en något lägre aktivitet än förväntat fortsatt den positiva trenden över längre tid. God kostnadskontroll, utvecklade interna processer och förbättrat renommé på marknaden har gjort att vi gått från ett första kvartal med kraftigt minus tidigare år till ett nära nollresultat för 2024. Som nämnts tidigare ser vi fram emot utvecklingen under året för segmentet.

Finansiellt är den viktigaste händelsen under kvartalet den företrädesemission som initierades efter nyår. Emissionen övertecknades med 30 procent och cirka 82 Mkr har tillförts i likviditet. Vi är såklart mycket nöjda att ha genomfört detta till en låg kostnad och samtidigt fått ett lyckat utfall, tack vare det förtroende som visats från våra ägare. Med förstärkt balansräkning står vi bättre rustade för att genomföra större kapitalintensiva projekt, likt väg 57 som nämnts ovan, samt skapar såväl en finansiell stabilitet som flexibilitet. Detta tillsammans med våra initiativ för lägre kapitalbindning gör oss starkare.

Inledningen på året har bjudit på positiva tendenser, en högre orderbok än samma period föregående år samt en rad pågående förbättringsinitiativ. Detta gör oss förvissade om att utvecklingen under återstoden av 2024 kommer att vara bättre än 2023.

Jag vill avsluta med att Infrea under kvartalet fått tre nya dotterbolags-vd:ar som förstärkning i koncernen. Ny energi och nya perspektiv och erfarenheter behövs i alla organisationer. Vi ser fram emot fortsättningen på 2024 där vi, trots tufft marknadsklimat, kommer jobba stenhårt med det vi kan påverka – vårt sätt att arbeta med kund, att leverera god kvalitet till bra marginaler i våra projekt och att vidareutveckla vår strategi som bolagsgrupp och koncern.

Martin Reinholdsson
Verkställande direktör och koncernchef, Infrea

Senaste nytt

Jonab får nytt uppdrag av Malmö stad värde 94 MSEK -Ombyggnation av Regementsgatan ska ge en grönare stadsbild och ökad tillgänglighet för Malmöborna

Malmö stad genomför kraftfulla satsningar och förbättringar för dagens och morgondagens Malmöbor med t ex nya bostäder, lekplatser och utvecklingsprojekt för en grönare och mer hållbar ...

Infrea presenterar delårsrapport för första kvartalet 2024

Första kvartalet 2024 Rullande 12 månader Väsentliga händelser efter periodens slut VD-ord: Ett kvartal i linje med förväntan – vinter med vårtecken Året har börjat med ...

Infrea fortsätter bygga Sveriges Infrastruktur

Scandinavian Roadconstruction erhåller uppdrag av Trafikverket att förstärka väg 57 mellan Gnesta och Järna. Arbetet med väg 57 pågår under 30 månader med start i sommar ...