Beslutat om en nyemission

Tidigare idag publicerades nyheten om Infreas senaste förvärv av Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt Entreprenad AB.

Baserat på de förvärvade bolagens senaste årsredovisningar innebär det en proformaomsättningsökning på helåret om ca 350 Mkr med ett rörelseresultat om knappt 30 Mkr (K3). Totalt förvärvspris uppgår till ca 125 Mkr plus en möjlig tilläggsköpeskilling om max 11,6 Mkr. En mindre del av köpeskillingen utgörs av aktier i Infrea, varför styrelsen i Infrea har idag med stöd av bemyndigande från årsstämman beslutat att emittera högst 1 008 060 aktier motsvarande 23,8 Mkr. Emissionskursen på de nyemitterande aktierna har fastställts som ett viktad genomsnittligt handelspris under tjugo dagar före tillträdet till 23,61 kronor per aktie.

Nyemissionen innebär en utspädning om 6,0 procent.

Läs hela texten om förvärven och nyemissionen i Pressmeddelandet från 2019-10-01.