Cleanpipe är
en del av Infrea

Cleanpipe

Infreas dotterbolag Cleanpipe är ett fullserviceföretag verksamma inom affärsområdet Vatten & Avlopp. De erbjuder tjänster som till exempel rörinspektioner med kameror, slamsugning och högtryckspolning till torrsugning, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall och restvatten.

Cleanpipe är främst verksamma i Västsverige, där de är ledande i branchen. Kunderna finns inom kommuner och storindustrier men även på privatmarknaden och i hushåll. Inget jobb är för stort eller för litet då Infras dotterbolag åtar sig uppdrag i alla storlekar. Cleanpipe erbjuder även jourverksamhet och en hög servicegrad dygnet runt.

Fritt flöde i våra avlopp

En viktig del i bolagets verksamhet är att ta hand om spillvatten. Det sker genom att skapa ett fritt flöde i rören och underhålla alla delar i avloppsområdet. Att bidra till resurseffektiva kretslopp är en annan del av erbjudandet inom avlopp. Negativa miljö- och hälsoeffekter minskar genom rengöring och tömning av brunnar, spillvattentankar, slamskiljare och reningsverk. Avfallet är till största delen flytande vilken ställer krav på korrekt hantering utifrån lagar och förordningar.

Fördelar med att vara en del av Infrea enligt
Cleanpipes VD

– Fördelen är möjligheten att samverka med andra bolag i koncernen för att på så vis kunna stärka vårt erbjudande till våra kunder. En annan fördel är att vi, som ett mindre bolag, har en stark ägare bakom oss. Det bidrar till stärkt förtroende för oss från marknaden.

Anita Lundberg
VD Cleanpipe
Anita Lundberg

Vill du veta mer om Infreas dotterbolag Cleanpipe?